پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ....

پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [07.02.18 10:01]

[Forwarded from پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ....]

www.khooyeh.ir Www.khooyeh.com:

(برخي اصطلاحات رايج در صنعت پخش وتوزيع )


• FMCG

Fast moving consumer goods

• sku

Stock keeping unit (خط فاكتور)

• Hot sale

فروش گرم


• pre sale

فروش سرد

• سفارش گيري online ( تبلت )

• توزيع online

•Target هدف فروش

• مارژين

• Markup

@moyragi

• out source

• Report تهيه گزارشات

• RFRD انبارمكانيزه

• CRM مديريت ارتباط با مشتري

Customer Relationship management

• KPI

Key performance indicator

• BI

Business intelligence

• promotion ترويج فروش 

• SCM مديريت زنجيره تامين

Supply chain Managenment

• Merchandizing ( چيدمان ونمايش كالا )


          ((اركان شركت پخش وتوزيع ))


• نرم افزار

• لجستيك

• سبد محصولات

• نيروي انساني

نبودن هركدام از اين اركان , شركت پخش را به نابودي وبرشكستگي منجر مي كند .

www.telegram.me/moyragi

Www.mooyragi.ir

/ 0 نظر / 383 بازدید